Het doel van REACH: risico's vermijden.

De EU-verordening inzake chemische stoffen REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) EG-nr. 1907/2006 is op 1 juni 2007 in werking getreden. Het is rechtstreeks van toepassing in elke EU-lidstaat. De belangrijkste doelstelling van de REACH-verordening is om een ​​hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen mogelijke chemische risico's te waarborgen. Er zijn daarom bepaalde registratie- en informatieverplichtingen voor de toeleveringsketen.

De Conrad-verklaring over REACH

Consumentenbescherming heeft de hoogste prioriteit bij Conrad Electronic. Wij hechten veel belang aan kwaliteit, veiligheid en milieubescherming. Daarom worden alle artikelen in het assortiment regelmatig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij hoort uiteraard ook het naleven van wettelijke grenswaarden voor verontreinigende stoffen.

Conrad Electronic is op de hoogte van de verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening in de EU. Conrad Electronic heeft in dit verband al haar leveranciers contractueel verplicht om ook aan de relevante eisen te voldoen (als fabrikant of distributeur). Conrad Electronic is niet verplicht om stoffen en preparaten te registreren volgens de REACH-verordening.

Als distributeur verwijst Conrad Electronic bij het doorgeven van informatie alleen naar de informatie die door de betreffende fabrikant / leverancier wordt verstrekt. Conrad Electronic geeft geen garantie of garantie voor de juistheid van deze informatie.

REACH-informatie van onze leveranciers:

Bekijk de REACH-informatie van onze leveranciers

Informatieplicht voor producten in overeenstemming met artikel 33 van de REACH-verordening

Conrad Electronic is als distributeur op grond van artikel 33 van de REACH-verordening verplicht om alle relevante informatie over stoffen uit de SVHC-lijst door te geven, mits deze wordt aangeleverd door de fabrikant / leverancier.

Vragen over specifieke artikelen kunt u via de volgende link indienen: help.conrad.nl/hc/nl/requests/new

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) breidt de SVHC-lijst voortdurend uit. De huidige SVHC-lijst is toegankelijk via de volgende link:
echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Informatieplicht voor preparaten volgens artikel 31 van de REACH-verordening

Aan de informatieverplichting voor preparaten (bijv. sprays, lijmen, verven enz.) Wordt voldaan via het veiligheidsinformatieblad. We stellen deze veiligheidsinformatiebladen gratis online ter beschikking, op voorwaarde dat ze worden verstrekt door de fabrikant / leverancier.

De bij ons opgeslagen veiligheidsinformatiebladen zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende fabrikant / leverancier.

Meer informatie: echa.europa.eu