Algemene voorwaarden

Download PDF

1. Definities 

Aanbod  Een aanbod van Conrad strekkende tot het leveren van Producten.

Account het online account waarmee Klant onder meer kan inzien welke bestellingen er zijn geplaatst en geleverd

Algemene Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden.

Conrad De besloten vennootschap Conrad Electronic Benelux B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 89c (7575 EJ) te Oldenzaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06051273.

Klant De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf aan welke Conrad een Aanbod doet of waarmee Conrad een Overeenkomst is aangegaan.

Offerte Een door Conrad opgesteld schriftelijke Aanbod, anders dan het algemene aanbod op de website(s) van Conrad.

Overeenkomst De overeenkomst tussen Conrad en Klant, krachtens welke Conrad bepaalde Producten zal leveren.

Partijen of Partij Conrad en de Klant gezamenlijk dan wel afzonderlijk.

Product Alle fysieke zaken welke voorwerp kunnen zijn van de Overeenkomst

 

2. De Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Conrad en iedere Overeenkomst die daaruit kan voortvloeien. Bepalingen of voorwaarden van Klant die afwijken van een Aanbod van Conrad, maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij Conrad deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Elk Aanbod van Conrad is vrijblijvend, tenzij daarin of in het begeleidend schrijven anders is aangegeven.

2.3 Alle informatie, waaronder afbeeldingen, productbeschrijvingen en prijsvermeldingen die door Conrad kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in een Aanbod, zulks ter beoordeling van Conrad, binden Conrad niet.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand (i) op het moment dat Klant een Aanbod van Conrad aanvaardt en Conrad deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, of (ii) op het moment dat Conrad na aanvaarding van Aanbod door Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.5 Voor het moment van bevestiging als bedoeld in voorgaand lid is Conrad gerechtigd een order vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren. Weigering van een order zal Conrad zo spoedig mogelijk mededelen aan Klant. Indien acceptatie van een order van Klant vanwege een bepaald Product niet mogelijk is, zal Conrad in overleg met de Klant treden met het oog op het leveren van een Product dat qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar is. Indien overeenstemming is bereikt zal Conrad de order dan alsnog accepteren en bevestigen.

2.6 Een bevestiging van Conrad wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant onverwijld bezwaar heeft gemaakt onder specificatie van de onjuistheden - welke na schriftelijke bevestiging door Conrad als geaccepteerd worden beschouwd.

2.7 Een Aanbod dat middels een Offerte wordt gedaan is geldig tot dertig (30) dagen na verzending daarvan door Conrad, tenzij daarin anders is aangegeven. Indien Klant het Aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is Conrad niet verplicht deze aanvaarding van Klant te accepteren. Indien Conrad toch tot acceptatie overgaat, komt de Overeenkomst alsnog tot stand. Indien Klant niet expliciet akkoord gaat met een Offerte van Conrad, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan (bijvoorbeeld door alvast bepaalde geoffreerde Producten te laten leveren), geldt het gehele Aanbod als aanvaard. Het voorgaande geldt ook als Klant aan Conrad verzoekt om bepaalde Producten te leveren zonder een formele Offerte af te wachten.

2.8 Indien na aanvaarding van een Aanbod blijkt dat het betreffende Aanbod van Conrad gebaseerd is op door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan heeft Conrad het recht de Overeenkomst daarop naar evenredigheid aan te passen.

2.9 Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens voor zover in de Overeenkomst anders is bepaald.

2.10 Conrad behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst binnen zeven (7) dagen na totstandkoming ervan te ontbinden. Eventuele door Klant reeds betaalde bedragen worden in dat geval zo snel mogelijk terugbetaald, mits de correspondeerde Producten niet reeds zijn verzonden dan wel door Conrad in onbeschadigde staat retour zijn ontvangen.

2.11 In geval van strijdigheid tussen bepalingen in de verschillende van toepassing zijnde documenten geldt de volgende rangorde:
a. Aanbod;
b. aanvullende of afwijkende voorwaarden;
c. Algemene Voorwaarden

 

3. Account

3.1 Conrad biedt de mogelijkheid aan om een online Account aan te maken.

3.2 Bij de registratie van een Account is Klant verplicht een sterk wachtwoord te kiezen en gehouden de inloggegevens vervolgens vertrouwelijk te behandelen.

3.3 Het is niet toegestaan om het Account te delen met personen die niet tot de organisatie van Klant behoren. Het gebruik van het Account door Klant valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Klant. Bij alle handelingen die verricht worden vanuit het Account mag Conrad ervan uitgaan dat dit onder leiding en toezicht en met goedkeuring van Klant geschiedt.

3.4 Indien de toegang tot het Account is gecompromitteerd of indien Klant daarvan een vermoeden heeft of zou moeten hebben, bijvoorbeeld als een derde mogelijk beschikking heeft gekregen over de inloggegevens, zal Klant zo snel mogelijk maatregelen nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen en hier tevens melding van maken bij Conrad.

 

4. Levering van Producten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden Producten door Conrad ExWorks (Incoterms 2010) geleverd.

4.2 Het risico op verlies en beschadiging van een Product gaat over op Klant zodra het Product op het door Klant gekozen adres is afgeleverd, of eerder zodra het Product aan een door Klant geselecteerde vervoerder of ander aangewezen partij is overhandigd.

4.3 Overeengekomen of door Conrad gecommuniceerde levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en zullen door Conrad zoveel mogelijk in acht worden genomen. Er is slechts sprake van een fatale levertermijn indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.4 Conrad behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.5 Wanneer een levering onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient Klant dit direct, doch binnen maximaal twee (2)dagen na ontvangst aan Conrad te melden. Conrad streeft er dan naar het ontbrekende gedeelte van de bestelling zo snel mogelijk na te leveren.

4.6 Wanneer een levering Producten bevat die niet door Klant besteld zijn, dan dient Klant dit zo snel mogelijk na ontvangst aan Conrad te melden. Klant zal de verkeerd geleverde Producten dan retour sturen conform een door Conrad aan Klant mee te delen procedure. Zodra Klant de verkeerd geleverde Producten in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze Producten te retourneren en is Conrad gerechtigd deze Producten bij Klant in rekening brengen.

4.7 Indien Klant levering van Producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 

5. Garantie op Producten

5.1 Conrad zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Producten nakomen. Deze verplichting zal, in aanvulling op het wettelijke bepaalde, niet gelden indien:
a. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onderhoud (door derden) of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
b. de oorzaak van het gebrek niet duidelijk door Klant kan worden aangetoond;
c. de door Conrad of leveranciers gegeven instructies voor het gebruik van het Product niet zijn nagekomen;
d. de toestand van de Producten ontstaan is ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen;
e. de gebreken bestaan uit in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven functionaliteiten, maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

5.2 Klant is gehouden de geleverde Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) dagen (voor uitwendig waarneembare gebreken) dan wel binnen veertien (14) dagen (voor niet-uitwendig waarneembare gebreken) na levering als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien de Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient de Klant dit onverwijld en schriftelijk aan Conrad te melden. Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan Conrad mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. Bij overschrijding van voornoemde termijnen is Conrad niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, herstel of vervanging - tenzij Conrad daar uit coulance alsnog toe besluit.

5.3 Het terugsturen van Producten met een beroep op de hiervoor bedoelde wettelijke garantie is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Conrad. Eventuele daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien Conrad gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Conrad altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren. Bij vervanging houdt Conrad zich het recht voor een gelijkwaardig Product te leveren. Voorts is Conrad gerechtigd een vergoeding voor reparatie en/of vervanging van een Product bij de Klant in rekening te brengen als de economische levensduur van het Product door reparatie of vervanging wordt verlengd. Kosten voor het versturen van het Product aan Klant komen voor diens rekening, tenzij anders overeengekomen.

5.5 Op de door Klant bij Conrad gekochte Producten rust in voorkomende gevallen fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel de bijgeleverde documentatie van de fabrikant. Bij een beroep op de fabrieksgarantie zal Klant zich direct moeten wenden naar de desbetreffende fabrikant. Conrad kan besluiten Klant hierbij te assisteren.

 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Conrad gecommuniceerde prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Betaling van verschuldigde bedragen geschiedt middels een van de door Conrad aangeboden betaalmethoden. Indien betaling middels automatische incasso plaats zal vinden is Klant gehouden de benodigde machtigingen af te geven voor het automatisch incasseren van verschuldigde bedragen en dient dan telkens zorg te dragen voor voldoende saldo.

6.3 Conrad is gerechtigd elektronisch te factureren. Elektronische facturen worden verzonden naar een e-mailadres van Klant dat bij Conrad bekend is. Indien Conrad Klant papieren facturen wenst te ontvangen is Conrad gerechtigd daarvoor kosten in rekening te brengen. Indien Conrad op verzoek van klant een electronisch facturatie proces in moet richten waar kosten voor worden gemaakt is Conrad gerechtigd deze kosten in rekening te brengen. Voor wijzigingen van het e-mailadres of de wijze van verzending van facturen kan Klant contact opnemen met de afdeling Customer Contact Center van Conrad.

6.4 De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Als Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit diens betalingsverplichting niet op. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant niet van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.5 Indien betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft of indien automatische incasso niet succesvol is geweest, kan Conrad besluiten een betalingsherinnering te sturen aan Klant, maar is daartoe niet verplicht. Het verzuim van Klant treedt in op het moment dat het verschuldigde bedrag niet volledig of niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is ontvangen.

6.6 Indien Klant in verzuim is zal Klant, naast de gevolgen die uit de wet en jurisprudentie voortvloeien, over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn en gehouden zijn tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de redelijke kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. Voorts is Conrad dan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan, op te schorten totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.7 Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard of zelf heeft aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd en verder, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.8 Conrad is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.

6.9 Conrad is gerechtigd enige vordering van Klant te verrekenen met alle soorten vorderingen van Conrad op Klant. Het voorgaande geldt ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Conrad behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering(en) die Conrad jegens de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van haar verplichtingen jegens Conrad.

7.2 Conrad is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Conrad goede grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Klant aan Conrad de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde Conrad in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door Conrad of een door haar ingeschakelde onafhankelijke derde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de redelijke kosten die Conrad heeft gemaakt in verband met de terugneming.

7.3 Het is Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.4 Alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop van een Product dat nog onder het eigendomsvoorbehoud valt, dient Klant een eigendomsvoorbehoud jegens diens afnemer te bedingen.

 

8. Geheimhouding

8.1 Partijen zullen alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan een der Partijen voorafgaand aan de verstrekking ervan expliciet heeft aangegeven dat het vertrouwelijk is (“Vertrouwelijke Informatie”), die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. De inhoud van de Overeenkomst in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

8.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende Partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
b. aan de ontvangende Partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende Partij;
d. in een schriftelijk document door de andere Partij als nietvertrouwelijk is bestempeld;
e. de ontvangende Partij op grond van een wettelijke verplichting de Vertrouwelijke Informatie deelt met een derde.

8.3 De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven bestaan en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt heeft naar redelijk vermoeden aanspraak wenst te kunnen maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Conrad jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Conrad aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan Conrad toegerekend kan worden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

9.2 Het maximale bedrag waarvoor Conrad aansprakelijk kan zijn is beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst voor desbetreffend (schadeveroorzakende) Product heeft betaald.

9.3 Enige in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Conrad.

9.4 De aansprakelijkheid van Conrad wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Conrad onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Conrad ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Conrad in staat is adequaat te reageren.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij Conrad meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Klant vervalt door het enkele verloop van een (1) maand nadat Klant bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

 

10. Overmacht

10.1 Conrad is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen (zoals DDoS aanvallen), binnenlandse onlusten, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, inen uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Conrad door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Conrad kan worden gevergd.

10.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

11. Einde van de Overeenkomst

11.1 Conrad mag de Overeenkomst middels schriftelijke mededeling per direct schriftelijk geheel of gedeeltelijke opschorten of ontbinden zonder nadere ingebrekestelling, in de gevallen dat:
a. Klant in verzuim is;
b. Klant diens faillissement heeft aangevraagd of is uitgesproken;
c. surseance van betaling is aangevraagd of (voorlopig) is toegewezen;
d. de activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd;
e. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant of indien Klant onder curatele of bewind is gesteld;
f. Klant de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

11.2 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Conrad op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Conrad is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Conrad recht op vergoeding van de schade die daardoor ontstaat.

 

12. Wijzigingen

12.1 Conrad is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging per kennisgeving aan Klant via e-mail, het Account of anderszins. Indien Klant een wijziging in de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Klant hierover met Conrad in overleg treden. Indien er alsdan geen overeenstemming bereikt wordt, verkrijgt Klant de mogelijkheid om het betreffende gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

12.2 In afwijking van lid 1 zal Klant niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de wijziging verband houdt met gewijzigde wet- of regelgeving of indien het gaat om een wijziging van ondergeschikt belang.

 

13. Slotbepalingen

13.1 Op de uitvoering van Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Conrad gevestigd is, met dien verstande dat Conrad gerechtigd is een geschil tevens voor te leggen aan een op andere gronden bevoegde rechter.

13.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Waar in de Overeenkomst gesproken wordt van “schriftelijk” of “in geschrift” wordt daaronder mede verstaan de communicatie via een elektronisch communicatiemiddel (uitsluitend e-mail en fax), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

13.5 De door Conrad ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant. 13.6 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Conrad steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij en eventuele partijen die de onderneming van Conrad wensen over te nemen of daarmee wensen te fuseren.

Download PDF


ALGEMENE VOORWAARDEN CONRAD MARKTPLAATS VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

Versie 1.3.2,07-24-2023

 1. Onderwerp van deze voorwaarden

  1.1 Conrad Electronic SE (hierna: "Conrad") exploiteert een internetplatform dat externe aanbieders (hierna: "verkoper") de mogelijkheid biedt om hun producten en goederen via internet onder hun eigen naam en voor eigen rekening te verkopen aan geregistreerde zakelijke klanten die ondernemer zijn (hierna: "marktplaats")

  1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ondernemingen die voornemens zijn zich als zakelijke klant te registreren om via de marktplaats goederen of diensten af te nemen (hierna “klanten”; het contract wordt hierna "samenwerkingsovereenkomst” genoemd). Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, in het bijzonder de aankoopvoorwaarden van de klant, worden alleen onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst indien en voor zover Conrad uitdrukkelijk met de toepassing ervan heeft ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt altijd, zelfs als Conrad haar diensten bijvoorbeeld zonder voorbehoud verricht ook al is zij op de hoogte van de algemene voorwaarden van de klant.

  1.3 Individuele afspraken die in afzonderlijke gevallen met de klant zijn gemaakt (inclusief bijkomende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen), prevaleren te allen tijde boven deze gebruiksvoorwaarden. Een schriftelijk contract of schriftelijke bevestiging van Conrad is bindend voor de inhoud van dergelijke afspraken. Werknemers van Conrad zijn echter niet gerechtigd mondelinge afspraken met de klant in verband met de overeenkomst te maken die afwijken van een dergelijke schriftelijke afspraak of bevestiging door Conrad of deze gebruiksvoorwaarden.

  1.4 Juridisch relevante verklaringen en mededelingen van de klant aan Conrad na het sluiten van het contract moeten schriftelijk worden gedaan om toepassing te kunnen vinden.

 2.  Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

  Voorgenomen wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden worden tijdig voordat ze van toepassing worden aan de klant bekend gemaakt.

 3. Registratie

  3.1 In het kader van registratie moet de klant een persoonlijk profiel aanmaken. Daarbij verbindt de klant zich ertoe alle vereiste gegevens op juiste wijze te verstrekken, waaronder met name een geldig e-mailadres. Het door de klant opgegeven e-mailadres is het contactadres tussen Conrad en de klant. Conrad stuurt alle informatie met betrekking tot de contractuele relatie naar dit contactadres.

  3.2 In het kader van de registratie kan de klant om bepaalde gegevens worden gevraagd om hem te identificeren en om hem te machtigen om voor de aangegeven onderneming contracten te sluiten. Verwerking van deze gegevens is toegestaan om naleving van regelgeving inzake het witwassen van geld, economische sancties, embargo's of overige exportbepalingen te waarborgen en voor het verhogen van de beveiliging op de marktplaats. Nadere informatie is te vinden in het Privacybeleid.

  3.3 Wanneer deze gegevens wijzigingen, verbindt de klant zich ertoe zijn klantaccount overeenkomstig bij te werken.

  3.4 Indien de klant zijn wachtwoord is vergeten, kan hij via de functie "wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord vragen. Dat wachtwoord wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

  3.5 De klant verbindt zich ertoe zijn wachtwoord geheim te houden en het zelfs niet op verzoek bekend te maken. Conrad stelt de klant ervan in kennis dat werknemers of vertegenwoordigers van Conrad de klant niet om zijn wachtwoord mogen vragen. Het wachtwoord moet veilig worden bewaard. Mocht er reden zijn te denken dat derden het wachtwoord kennen of hebben gebruikt om een transactie te verrichten, dan is de klant verplicht om Conrad onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. 

  3.6 Het klantaccount bij Conrad is in de regel niet overdraagbaar.

  3.7 Door een klantaccount aan te maken verklaart de maker dat (i) hij de bevoegdheid heeft om namens de klant handelingen te mogen verrichten die bindend zijn, (ii) hij beschikt over alle vereiste rechten, bevoegdheden en machtigingen om de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, en (iii) hij namens een onderneming handelt. Een ondernemer is in deze zin een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het verrichten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn onafhankelijke beroep of bedrijf, en een overheidsinstantie (centrale of lokale organen of overheidsorganen) en een organisatie zonder winstoogmerk.

  3.8 Degene die het klantaccount aanmaakt, kan als beheerder alle daarin opgeslagen gegevens beheren. Degene die het klantaccount aanmaakt, dient ervoor te zorgen dat hij daartoe binnen zijn onderneming over de benodigde bevoegdheden beschikt. In geval van strijdigheden is Conrad gerechtigd om naar eigen inzicht te eisen dat wordt aangetoond dat over bedoelde bevoegdheden wordt beschikt.

  3.9 Een klantaccount kan in een bedrijfsprofiel worden omgezet. Het volgende is op bedrijfsprofielen van toepassing:

  3.9.1 Wanneer een bedrijfsprofiel is aangemaakt, wordt degene die zijn klantaccount in een nieuw bedrijfsprofiel omzet, in de regel de beheerder. Artikel 3.8, volzinnen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 

  3.9.2 De beheerder van het bedrijfsprofiel heeft het recht om andere leden van zijn onderneming die nog geen klantaccount hebben, te registreren en uit te nodigen. Daartoe moet hij een rol aan de genodigde toebedelen (extra beheerder/koper/accountant).

  3.9.3 De beheerder van een bedrijfsprofiel heeft tevens de mogelijkheid om leden van de onderneming die al een eigen klantaccount hebben, in het bedrijfsprofiel op te nemen. Indien de genodigde niet binnen zestig (60) kalenderdagen na de uitnodiging een antwoord stuurt naar de beheerder, kan de beheerder aan Conrad vragen om het klantaccount van de genodigde op te heffen.

  3.10 Ondanks dat er al een bedrijfsprofiel bestaat, kan er nog een profiel worden aangemaakt. Conrad hoeft er niet voor te zorgen dat de bedrijfsprofielen met elkaar overeenstemmen.

 4. Partijen bij de overeenkomst 

  4.1 Partijen van de deelnameovereenkomst zijn Conrad Electronic SE en de klant. Indien een klant de registratie gebruikt om producten en diensten van Conrad (of, buiten Duitsland, van een lokale onderneming van Conrad) te kopen via de Marktplaats (gemarkeerd met "Verkoop en verzending door: Conrad Electronic"), zijn de algemene voorwaarden voor zakelijke klanten van Conrad of de algemene voorwaarden van de nationale onderneming van Conrad voor zakelijke klanten ook van toepassing op de aankoop.

  4.2 Dit moet worden onderscheiden van de aankoop van producten of diensten van andere verkopers die op de marktplaats zijn geregistreerd (hierna: "artikelen van verkopers”). De contractspartij van de klant is de op de productpagina vermelde verkoper. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende verkoper van toepassing. Indien de verkoper geen contractuele voorwaarden heeft gesteld, zoals algemene voorwaarden op de pagina van de marktplaats, gelden de toepasselijke wettelijke bepalingen voor de aankoopovereenkomst tussen de klant en deze verkoper.

  4.3 Conrad is niet de contractpartij in het geval van verkoper artikelen of in het geval van de aankoop bij lokale Conrad bedrijven en garandeert derhalve geen prestaties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of juridische gebreken van de producten of diensten. De verkoper of de lokale onderneming van Conrad is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van de producten, eventuele klachten van de klant en alle andere zaken die voortvloeien uit het contract tussen de klant en de verkoper of de lokale onderneming van Conrad (inclusief levering, garantie, terugname, betaling van belastingen, enz.)
 5. Diensten van Conrad

  5.1 De diensten van Conrad omvatten alleen de mogelijkheid om goederen of diensten via de marktplaats af te nemen. Daartoe kan de klant bepaalde gegevens opslaan, zoals betalingsgegevens, voor het vergemakkelijken van toekomstige aankopen. 

 6. Samenwerkingseisen

  6.1 De klant handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of zelfstandig beroep. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen worden toegelaten.

  6.2 Het gebruik van de diensten van Conrad is in de regel alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder. Conrad behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte gegevens te controleren en, in geval van gegronde twijfel, te verzoeken het nodige bewijs te leveren.

 7. Verplichtingen van de klant

  7.1 De klant mag zijn account alleen gebruiken binnen de hierin vastgestelde grenzen. In het bijzonder dient hij zich te onthouden van

  a. het aanbieden van lasterlijk(e), beledigend(e) of anderszins onwettig(e) materiaal of informatie;

  b. het bedreigen of lastigvallen van andere personen of het schenden van de rechten (waaronder persoonlijke rechten) van derden;

  c. het uploaden van gegevens die virussen bevatten;

  d. het onderscheppen van e-mails of een poging daartoe;

  e. het maken van reclame voor andere marktplaatsen die concurreren met de marktplaats van Conrad;

  f. het versturen van kettingbrieven en direct-marketing;

  g. het doorgeven van loginnamen en persoonlijke wachtwoorden aan derden of die delen met derden;

  h. het bekendmaken van via het klantaccount gegenereerde klantgegevens aan derden.

  7.2 De klant dient ervoor te zorgen dat de personen die op het klantaccount voor marktplaats inloggen, daartoe de benodigde bevoegdheden en machtigingen hebben.

  7.3 De klant is als enige verantwoordelijk voor de opslag en back-up van de inhoud ervan. Afhandeling via de marktplaats ontslaat de klant niet van de plicht te voldoen aan wettelijke of zijn eigen operationele opslagverplichtingen. Conrad neemt geen opslagverplichtingen op zich en is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens en informatie.

  7.4 De klant zal niet actief of passief, direct of indirect deelnemen aan enige vorm van omkoping, schending van de grondrechten van zijn werknemers of kinderarbeid. Hij zal ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers op de werkplek en de toepasselijke milieuwetgeving naleven. Voorts neemt de klant passende maatregelen om het gebruik van zogenaamde conflictmineralen te vermijden en transparantie te bewerkstelligen met betrekking tot de herkomst van de door hem gebruikte grondstoffen, en hij zal de naleving van deze Gedragscode door zijn leveranciers naar beste vermogen bevorderen en eisen.

  7.5 De klant dient zich te allen tijde te houden aan het voor hem toepasselijke recht en dient ervoor te zorgen dat hij van eventuele wijzigingen op de hoogte is. Hij dient ervoor te zorgen dat de gebruikers die namens hem optreden, hetzelfde doen. De klant dient Conrad onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele schendingen.

  7.6 Indien de klant voornemens is aanspraken te doen gelden wegens inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten of andere rechten jegens Conrad, een onderneming van Conrad of een verkoper, verbindt hij zich ertoe de door hem opgelopen schade en kosten zo laag mogelijk te houden. Voordat de klant gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen neemt, dient hij eerst Conrad, de lokale onderneming van Conrad en/of de verkoper informeel en voor eigen rekening (a) op de hoogte te brengen van de vermeende inbreuk en, indien nodig, (b) te verzoeken de inbreuk binnen een redelijke termijn (van minimaal 5 werkdagen) te verhelpen of te stoppen. Er moet gebruik worden gemaakt van de meldingsfunctie op de marktplaats. Indien de inbreuk niet binnen de door de klant gestelde termijn is verholpen, heeft de klant het recht om juridische stappen te ondernemen om zijn rechten af te dwingen.

  7.7 Indien de klant van mening is dat er producten op de marktplaats worden aangeboden die niet-toelaatbaar zijn, dient hij Conrad onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. In deze zin wordt onder niet-toelaatbare producten verstaan: 

  a. producten die niet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder producten die auteurs-, octrooi-, handels- of ontwerprechten of overige bepalingen voor de bescherming van intellectuele eigendom of bedrijfsgeheimen schenden,

  b. producten die zijn onderworpen aan bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen,

  c. producten waarbij niet is voldaan aan veiligheids- of overeenstemmingsvereisten (voor producten), waaronder etiketteringsregels, zoals het CE-merk,

  d. producten waarvan voor de distributie een bepaalde kwalificatie, (tevens officiële) goedkeuring of dergelijke is vereist (bijvoorbeeld medicijnen die alleen bij een apotheek en alleen op recept verkrijgbaar zijn, alsmede medische apparatuur),

  e. producten waarvan door de verkoop ervan een embargo wordt geschonden dat is opgelegd door de Europese Unie of 1 van de lidstaten, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, 

  f. producten met een inhoud die geweld verheerlijkt,

  g. producten die explosieven bevatten in de zin van de Europese Verordening inzake explosieven,

  h. oorlogsspeelgoed, 

  i. producten waarvoor een verbod geldt, zoals omschreven in artikel 4 van de Europese richtlijn inzake batterijen (2006/66/EC of de opvolgers daarvan); of

  j. producten die op de lijst staan van de "Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten”. 

 8. Blokkering van het klantaccount

  8.1 Conrad heeft het recht om het klantaccount tijdelijk met onmiddellijke ingang te blokkeren indien

- er gegronde reden is om te vermoeden of duidelijk wordt dat de klant zijn verplichtingen krachtens artikel 7.1 niet is nagekomen; 

- er reden is om te vermoeden of duidelijk wordt dat het klantaccount wordt misbruikt door derden en de klant Conrad verzoekt om zijn account te blokkeren;

- er reden is om te vermoeden of duidelijk wordt dat het klantaccount wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden, of

- er sprake is van een buitengewone reden voor beëindiging overeenkomstig artikel 10.2

 

8.2. De klant dient tijdig in kennis te worden gesteld van de naderende blokkering (waarschuwing). Een waarschuwing is echter niet nodig indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die onmiddellijke blokkering rechtvaardigen nadat de belangen van beide partijen tegen elkaar zijn afgewogen.

9. Beoordeling van verkoper

9.1 Mits aangeboden kan de klant de verkopers beoordelen met wie hij een transactie heeft gesloten in het kader van een door Conrad op de marktplaats vastgesteld beoordelingssysteem. De klant kan voor het aangekochte product slechts één beoordeling per bestelling indienen. Conrad biedt de klant hiervoor een tool aan die vooraf gedefinieerde categorieën bevat (bijvoorbeeld productconditie, vriendelijkheid bij vragen, klantgerichtheid, snelheid van levering, gedrag bij retourzendingen). Of er in het beoordelingssysteem andere categorieën worden opgenomen of daaruit worden verwijderd, is ter beoordeling van Conrad. Bovendien heeft de klant de mogelijkheid om een korte persoonlijke opmerking over zijn aankoop toe te voegen. De beoordeling, met name de persoonlijke opmerking, moet waarheidsgetrouw en op feiten gebaseerd zijn en onderstaande mag daarin niet zijn opgenomen:

a. negatieve uitlatingen waartoe de verkoper geen aanleiding heeft gegeven,

b. oproep tot boycot, 

c. reclame en andere advertenties, of

d. de eigen persoonsgegevens en persoonsgegevens van derden.


9.2 De klant is zich ervan bewust dat deze beoordelingen door Conrad op het platform openbaar zullen worden gemaakt. Hij stemt hier uitdrukkelijk mee in. Het doel van de beoordeling is de klant in staat te stellen de kwaliteit te controleren en derhalve het kwaliteitsniveau te verhogen en het vertrouwen in de marktplaats te vergroten.

9.3 Conrad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beoordelingen en controleert de reviews niet op feitelijke juistheid of wettelijke toelaatbaarheid voorafgaand aan publicatie. Indien Conrad in kennis wordt gesteld van beledigende, negatieve of anderszins duidelijk illegale beoordelingen, maakt Conrad de inhoud onzichtbaar en plaatst zij een mededeling dat de beoordeling geblokkeerd moest worden.


10 Looptijd/Beëindiging

10.1 De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking bij aanvaarding door Conrad of activering van het klantaccount en wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De samenwerkingsovereenkomst kan op elk moment schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken tegen het einde van de maand. 

10.2 Het recht op buitengewone beëindiging met een gegronde reden
blijft onaangetast. 

10.3 Bovenstaande buitengewone recht op beëindiging kan worden uitgeoefend met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken vanaf de datum van kennisneming van de omstandigheden die recht geven op buitengewone beëindiging.

10.4 Indien de samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd, dient Conrad het klantaccount binnen tien (10) werkdagen na beëindiging van de overeenkomst te deactiveren. Verplichtingen inzake juridische documentatie en opslag blijven van toepassing.

 

11. Aansprakelijkheid voor gebrekkige diensten

De inschrijving op marktplaats is gratis. Derhalve is Conrad niet aansprakelijk voor gebreken in de kwaliteit of de titel van de dienst analoog aan de bepalingen inzake gratis contracten, behalve in geval van frauduleus handelen en onder voorbehoud van bepaling 12 hieronder.

12 Algemene aansprakelijkheid

Met betrekking tot de samenwerkingsoptie in de marktplaats is Conrad, wederom overeenkomstig het bepaalde inzake kosteloze contracten, aansprakelijk voor schade die opzettelijk en door grove nalatigheid is veroorzaakt. Andere aanspraken zijn uitgesloten ongeacht de rechtsgronden. Aanspraken uit hoofde van wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven echter onaangetast.

13 Gebruiksrechten, intellectueel eigendom

13.1 Bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst heeft de klant het recht als klant om de marktplaats te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Voor zover de klant bij het gebruik van de marktplaats inhoud plaatst (zoals opmerkingen), verleent de klant aan Conrad het niet-exclusieve, kosteloze, onherroepelijke, overdraagbare en eeuwigdurende recht (met inbegrip van het recht om sublicenties te verlenen) om de op de marktplaats geplaatste content te verspreiden, kopiëren of anderszins te verwerken en te gebruiken voor de doeleinden van de marktplaats. Conrad kan in het bijzonder de inhoud van de klant vertalen of zichtbaar maken op mobiele apparaten en de klant vermelden in het kader van reclame voor de marktplaats. Conrad mag ideeën, suggesties en andere feedback van de klant met betrekking tot de marktplaats gebruiken voor eigen doeleinden, in het bijzonder voor de ontwikkeling en verbetering van de marktplaats.

13.2 Gebruiksrechten die in deze gebruiksvoorwaarden voor Conrad zijn geregeld, omvatten ook het gebruik door gelieerde ondernemingen en zakelijke partners.

14 Onafhankelijk gebruik van de marktplaats

14.1 De klant gebruikt de marktplaats op eigen naam en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Overeenkomsten die hij met verkopers via de marktplaats sluit, gelden uitsluitend tussen hem en de op de orderpagina vermelde contractspartij. 

14.2 Conrad is niet verplicht om de verkopers op de marktplaats te controleren. Conrad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de solvabiliteit en integriteit van de verkoper, voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de verkoper op de marktplaats is verstrekt, of voor ander gedrag van de verkoper op de marktplaats.

15 Diversen

15.1 De contractuele relatie wordt beheerst door de wet- en regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechter te Amberg, Duitsland, is exclusief bevoegd.

15.2 Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen of aanpassingen aan deze overeenkomst, met inbegrip van dit artikel, moeten op schrift worden gesteld. Aan het schriftelijkheidsvereiste wordt uitsluitend geacht te zijn voldaan, als iedere ondergetekende die wijziging of aanpassing zelf heeft ondertekend. In afwijking hiervan kan de wijziging of aanvulling door alle contractspartijen in elektronische vorm worden aanvaard indien de opsteller van de verklaring het elektronische document verstrekt met een eenvoudige elektronische handtekening en voor de verzending gebruikmaakt van een zogenaamde vertrouwensdienst in de zin van de eIDAS-richtlijn (bijvoorbeeld DocuSign, zie de vertrouwenslijsten voor de EU-EER).

15.3 Indien afzonderlijke bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de rest van de overeenkomst geldig. Hetzelfde geldt indien een hiaat in deze gebruiksvoorwaarden aan het licht komt. De contractspartijen dienen ervoor te zorgen dat zij de bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig is, vervangen door een passende bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk is, zo dicht mogelijk aansluit bij wat de contractspartijen zouden hebben bedoeld indien zij de nietigheid hadden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor latere ontdekkingen van een hiaat in de overeenkomst.


Download PDF

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Conrad worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Conrad;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Conrad in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Conrad: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Conrad en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Conrad gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Conrad Electronic Benelux B.V. 

Vestigingsadres:  
Zutphenstraat 89C 
7575EJ Oldenzaal, Nederland

Telefoonnummer: 088 - 4285490 (lokaal tarief)

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.30 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 06051273
Btw-nummer: NL007738213B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien Conrad een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Conrad en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Conrad voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Conrad zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Conrad gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Conrad niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Conrad onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Conrad is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Conrad passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Conrad daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Conrad kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Conrad op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Conrad zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Conrad waar de consument met klachten terecht kan;

 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Conrad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Conrad mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Conrad mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Conrad de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien Conrad de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Conrad hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Conrad.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Conrad. Dit hoeft niet als Conrad heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Conrad verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Conrad niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Conrad aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Conrad een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Conrad is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: Conrad de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 9. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 10. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 11. Conrad heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 12. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Conrad bij herroeping

 1. Als Conrad de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. Conrad vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Conrad in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Conrad aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. Conrad gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Conrad de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Conrad kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Conrad dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Conrad geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Conrad worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Conrad de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Conrad geen invloed heeft;

 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Conrad producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Conrad geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Conrad dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Conrad staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Conrad er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door Conrad diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Conrad kan doen gelden indien Conrad is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Conrad, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Conrad zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat de consument aan Conrad kenbaar heeft gemaakt. Het is niet toegestaan om het adres van een afhaalpunt (of pick-up point) te gebruiken als afleverlocatie. Mocht u dit toch doen, dan is Conrad niet verantwoordelijk voor de aflevering van uw bestelling. Vermissing of beschadiging van uw bestelling is dan voor eigen risico.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Conrad geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Conrad het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Conrad tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Conrad bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Conrad voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Conrad te melden.

 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Conrad is gewezen op de te late betaling en Conrad de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Conrad gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Conrad kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Conrad beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Conrad.

 3. Bij Conrad ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Conrad binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient Conrad in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Conrad en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

---------------------------------

Bijlage: Modelformulier voor herroeping
 

Modelformulier voor herroeping
 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.