TOOLCRAFT Schroefborging 50 ml

  • Artikelnummer: 887508
  • Fabrikantnummer: 887508
  • EAN: 4016138587760

Hardt na montage uit tot een taai-elastische kunststof. Deze vult de ruimte binnen de schroefdraad volledig op en biedt absolute stofdichtheid. De zo geborgde schroefverbinding is beschermd tegen corrosie, spanningsvrij en langdurig vibratiebestendig…

  • Gratis levering vanaf €35,-* (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Type Hard
Geschikt voor Voor het afdichten, borgen en bevestigen van schroeven en kogel-, rol- en glijlagers
Verwerkingstijd Handvast na ± 2 - 5 min. · Eindsterkte bereikt na ± 1 - 3 h
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Vastheid Hoog
Inhoud 50 ml
Categorie Schroefborging
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Max. temperatuur 150 °C
Min. temperatuur -55 °C
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H 315: veroorzaakt huidirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 335: kan irratie van de luchtwegen veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. , P 304+340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. , 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. , P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. , P 403+233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Artikelspecificaties

Type Hard
Geschikt voor Voor het afdichten, borgen en bevestigen van schroeven en kogel-, rol- en glijlagers
Verwerkingstijd Handvast na ± 2 - 5 min. · Eindsterkte bereikt na ± 1 - 3 h
Temperatuurbestendigheid -55 tot +150 °C
Vastheid Hoog
Inhoud 50 ml
Categorie Schroefborging
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Schadelijk (GHS07)
Max. temperatuur 150 °C
Min. temperatuur -55 °C

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Schroefborging