Liqui Moly Epoxy 6183 25 ml

 • Artikelnummer: 1169274
 • Fabrikantnummer: 6183
 • EAN: 4100420061837

Epoxy-lijm is een bij kamertemperatuur Snel hardende 2-componenten universele lijm, die binnen enkele minuten een harde, starre lijmverbinding resp. verzegeling mogelijk maakt. Epoxy-lijm is uitstekend geschikt voor het verlijmen van metalen (met uit…

 • Artikelnummer: 1169274
 • Fabrikantnummer: 6183
 • EAN: 4100420061837

Epoxy-lijm is een bij kamertemperatuur Snel hardende 2-componenten universele lijm, die binnen enkele minuten een harde, starre lijmverbinding resp. verzegeling mogelijk maakt. Epoxy-lijm is uitstekend geschikt voor het verlijmen van metalen (met uit…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d685043[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@f3c925e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 273: voorkom lozing in het milieu.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • P 362+364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. (P 362+364)
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@d685043[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@f3c925e[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen