Liqui Moly 6107 Holle ruimte verzegeling 500 ml

 • Artikelnummer: 753018
 • Fabrikantnummer: 6107
 • EAN: 4100420061073

De teksten voor dit artikel zijn een machinevertaling.Oplosmiddel arm corrosiewerende materiaal met extreem hoge kruip en een hoge hittebestendigheid. Korte vertragingstijd. Penetreert en verdringt vocht. Na het drogen aan een zeer taaie, permanent z…

 • Artikelnummer: 753018
 • Fabrikantnummer: 6107
 • EAN: 4100420061073

De teksten voor dit artikel zijn een machinevertaling.Oplosmiddel arm corrosiewerende materiaal met extreem hoge kruip en een hoge hittebestendigheid. Korte vertragingstijd. Penetreert en verdringt vocht. Na het drogen aan een zeer taaie, permanent z…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a49e9c8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@122c4349[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 405: Achter slot bewaren.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7a49e9c8[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@122c4349[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen