Voorwaarden reviews

Deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruikersactiviteiten met betrekking tot klantbeoordelingen en beoordelingen en / of vragen en antwoorden aangeboden door Conrad.

Door een review in te dienen bij Conrad, garandeert de gebruiker dat:

 • hij de enige auteur is en daarmee eigenaar is van intellectuele eigendomsrechten op de geschreven inhoud
 • hij vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" op de inhoud
 • alle gepubliceerde inhoud juist is
 • hij is minstens 16 jaar oud is
 • de geplaatste inhoud niet in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden en geen enkele persoon of entiteit schaadt .

De gebruiker gaat er ook mee akkoord dat hij geen review mag verzenden:

 • waarvan hij weet dat hij vals, onnauwkeurig of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden op publiciteit of privacy;
 • die in strijd is met wetten, statuten of voorschriften (inclusief, zonder beperking, normen voor consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, non-discriminatie en misleidende reclame);
 • die lasterlijk is, haat verspreidt, racistisch is, bevooroordeeld in religie, aanstootgevend, bedreigend of op een ongepaste manier storend is voor andere mensen, partnerschappen of bedrijven
 • waarvoor de gebruiker is betaald of die gebruikt is door derden
 • die informatie bevat die linken naar andere websites, postadressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers
 • die computervirussen, wormen of andere potentieel schadelijke programma's of bestanden op uw computer bevatten.

Wij controleren meerdere keren per week nieuwe reviews op echtheid en zetten deze pas online als ze voldoen aan de richtlijnen. Schrijvers van deze reviews worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

U vrijwaart Conrad (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe leveranciers, waaronder, maar niet beperkt Bazaarvoice, Inc.), en het object tegen alle vorderingen, eisen en verliezen (echte en resulterende) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, inclusief honoraria voor advocaten, die voortvloeien uit het overtreden van de hierboven vermelde verklaringen en verzekeringen of het overtreden van de wet of rechten van derden.

Voor elke ingezonden review heeft Conrad de eeuwigdurende, onherroepelijke licentie voor draagbaarheid en het recht om dit te gebruiken, kopiëren, wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, te publiceren, vertalen, afgeleide werken van te verkopen en / of dergelijke inhoud te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder de noodzaak om de gebruiker te belonen.

Alle reviews die door de gebruiker wordt verzonden, mag naar eigen goeddunken van Conrad worden gebruikt. Conrad behoudt zich het recht voor om de review te verkorten, de publicatie op te schorten, of te verwijderen. Conrad garandeert niet dat zij de gebruiker op de hoogte zal stellen in het geval dat het nodig is om de ingediende inhoud te bewerken of te verwijderen. Beoordelingen en schriftelijke opmerkingen worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen gepubliceerd. Conrad behoudt zich echter het recht voor inhoud te verwijderen of te weigeren voor zover toegestaan ​​door de wet. De gebruiker bevestigt dat de gebruiker, niet Conrad, verantwoordelijk is voor de inhoud. Voor alle inhoud die u indient, is geen vertrouwelijkheid vereist door Conrad, zijn agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, partners en externe serviceproviders of hun directeuren, managers of werknemers gevrijwaard.