Download PDF

 

1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
  Afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde een consument, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die staat ingeschreven bij het Handelsregister in Belgie die beschikt over een bij Conrad aangemaakt Zakelijke account.
  Dag : kalenderdag; 
  Conrad : de besloten vennootschap Conrad Electronic Benelux B.V. gevestigd aan de Zutphenstraat 89c, 7545 EJ te Oldenzaal, opererend in Nederland onder BTW nummer: NL 0077.38.213.B01 en Kamer van Koophandel Enschede 2939282; 
  overeenkomst : iedere Overeenkomst strekkende tot de levering van artikelen door Conrad aan Afnemer.
  Aanbod: elk door Conrad aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst.
  artikelen: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde artikelen. 
  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
  Algemene voorwaarden: de onderhavige door Conrad gehanteerde algemene voorwaarden.
  Zakelijk account: dit is een account dat namens Afnemer wordt aangemaakt en waarop Afnemer kan inloggen met een verkregen inlogcode en kan inzien welke bestellingen er zijn geplaatst, geleverd en alle andere mutaties die betrekking hebben op het Zakelijk account.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Conrad en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en Overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Conrad en Afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

 8. Al hetgeen in de Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Conrad wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van Conrad ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2. Aanbiedingen/offertes

 1. Ieder Aanbod/offerte van Conrad op de websites, in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door Conrad altijd worden herroepen.

 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Conrad niet.

 3. Ieder Aanbod/offerte kan door Conrad binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding Schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;

  • de eventuele kosten van aflevering;

  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

 

3. Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst

 1. Indien de Afnemer een opdracht/bestelling plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Conrad deze per e-mail aanvaardt.

 2. Bestellingen kunnen op de websites van Conrad, per fax, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

 3. Conrad behoudt zich het recht om in geval van bestellingen boven een maximaal uit te leveren totaalgewicht een toeslag te rekenen.

 4. Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling, zie artikel 6.18.

 5. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Conrad in overleg met de Afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

 6. Conrad heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, het geen de Afnemer door Conrad zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

 

4. Prijzen

 1. De prijzen op de websites van Ondernemer zijn in euro en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van Conrad zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten

 2. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW* en kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

 3. Conrad kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat Conrad aangeeft dat de offerte dan wel een onderdeel van de offerte een kennelijke vergissing, druk - of zetfout, misslag of verschrijving bevat, tenzij dat Afnemer bewijst dat het naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen onredelijk is om Conrad niet aan de Offerte te houden.

 4. Conrad is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.

 5. Conrad is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 6. Prijswijzigingen zoals omschreven in dit artikel, waartoe Conrad te allen tijden gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de Afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door Conrad vermelde prijzen.

 

5. Levering, transport en risico

 1. Conrad bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de Afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het door Afnemer opgegeven afhaalpunt of straatadres afgeleverd.

 2. Het bestelde artikel is voor risico van de Afnemer van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op Afnemer.

 3. Conrad tracht de bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk op de derde werkdag na orderdatum af te leveren. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan brengt Conrad de Afnemer hiervan tijdig op de hoogte.

 4. Alle door Conrad genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Conrad bekend waren, De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Conrad behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

 6. Wanneer een bestelling onverhoopt incompleet is bij aflevering, dient Afnemer dit direct na ontvangst aan Conrad te melden. Conrad zal dan het ontbrekende gedeelte van de bestelling met gezwinde spoed naleveren.

 7. Wanneer een door Conrad geleverde bestelling artikelen bevat die niet door Afnemer besteld zijn, dan dient Afnemer dit direct na ontvangst aan Conrad te melden. Afnemer kan de verkeerd geleverde artikelen dan retour sturen volgens de door Conrad aan Afnemer mee te delen procedure, waarna Conrad de eventueel ontbrekende artikelen na zal sturen.

 8. Zodra Afnemer de verkeerd geleverde artikelen in gebruik neemt of doorverkoopt, vervalt het recht deze artikelen te retourneren en zal Conrad deze artikelen bij Afnemer in rekening brengen.

 9. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. Afnemer is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

 

6. Betaling en bankgegevens

 1. Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren of op rekening, op nader op de websites en in mailingen uiteengezette voorwaarden.

 2. Conrad heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Afnemer te verlangen.

 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer per bank- giro-incasso of rekening betaalt, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer IBAN: NL60 RABO 0396 7094 78 BIC: RABONL2U van de Rabobank Nederland onder vermelding van het klant- en factuurnummer.

 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Afnemer aan Conrad met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

 5. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 6. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Conrad zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

 7. Indien na aanmaning door Conrad betaling alsnog uitblijft, heeft Conrad bovendien het recht aan de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 8. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

  1. a) 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. a) 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. a) 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. a) 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 1900.000,00 van de vordering;
  5. a) 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft Conrad het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft Conrad eveneens indien hij al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.

 10. Door de Afnemer gedane betalingen worden door Conrad eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Afnemer bij betaling Schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 11. De Afnemer mag de vorderingen van Conrad niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de Afnemer heeft.

 12. Conrad behoudt zich het recht om een bestelling van een Afnemer, nadere bestellingen vast te houden of te annuleren totdat Conrad betaling van Afnemer van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.

 13. Er worden elektronische facturen verzonden naar het e-mailadres dat Afnemer heeft opgegeven tijdens het aanvragen van het zakelijk account. Voor wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan Afnemer contact opnemen met de afdeling Customer Contact Center van Conrad. Voor facturen verzonden per post behoudt Conrad zich het recht voor een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.

 14. Conrad heeft het recht om bij nieuwe aangemelde bedrijven een aanbetaling van 100% te verlangen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Conrad behoudt zich de eigendom van alle aan de Afnemer (af)geleverde en af te leveren artikelen tot het tijdstip waarop de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen aan Conrad heeft voldaan.

 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de artikelen, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 3. De Afnemer moet de artikelen zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Conrad bewaren.

 4. Zolang op de geleverde artikelen een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Afnemer de artikelen niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

 5. De Afnemer moet Conrad direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de artikelen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 6. De Afnemer moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de artikelen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Conrad op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 7. Indien Afnemer handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of Conrad een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Conrad en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Afnemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Conrad op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.

 8. De Afnemer kan vorderingen op Conrad, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83 lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

 

8. Gebreken, klachttermijnen en garantie

 1. Conrad staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van Conrad.

 2. Op alle technische apparaten - ongeacht van welk merk of type - geeft Conrad een/twee jaar garantie.

 3. De Afnemer dient de geleverde artikelen bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt;

  1. a) of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. b) of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen wat is overeengekomen;
  3. c) of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 4. Afnemer dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan Conrad te melden.

 5. Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

 6. Rechtsvorderingen en verweren tegen Conrad, gegrond op feiten die stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van een jaar na aflevering.

 7. Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde artikelen vervalt bovendien, indien:

  1. a) artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Conrad;
  2. b) de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de artikelen;
  3. c) Conrad niet terstond door de Afnemer in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  4. d) Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 8. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen Schriftelijk te worden ingediend.

 9. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Conrad de keuze hetzij de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

 

9. Ontbinding

 1. Conrad heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke mededeling aan de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer:

  1. a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
 2. De Afnemer moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

10. Privacy

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.

 2. Conrad neemt de gegevens van de Afnemer en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Conrad zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Conrad heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel, tenzij de Afnemer Schriftelijk aan Conrad heeft gemeld dat de door hem/haar verstrekte gegevens hiervoor niet mogen worden gebruikt.

 

11. Overmacht

 1. De in artikel 5.3 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Conrad door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 2. Van overmacht aan de zijde van Conrad is sprake, indien Conrad na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Conrad als bij derden, van wie Conrad de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Conrad ontstaan.

 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Afnemer, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting wat hem reeds geleverd was naar Conrad terug te zenden voor rekening en risico van de Afnemer, indien de Afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de artikelen door de Afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende artikelen.

 

12. Aansprakelijkheid

 1. Conrad is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. Conrad is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de Afnemer lijdt door (mogelijke) tekortkomingen of wanprestatie van Conrad, bij de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Conrad is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de artikelen

 2. Conrad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de artikelen, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk Schriftelijk door Conrad zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid of de artikelen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de Afnemer is voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer zelfs indien Conrad de Afnemer een advies heeft gegeven over de toepassing.

 3. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan Schriftelijk aan Conrad te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Conrad is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 4. Conrad is niet aansprakelijk voor adviezen of aanbevelingen welke door Conrad op conrad.be of door haar medewerkers of leveranciers, al dan niet Schriftelijk of mondeling, zijn gedaan.

 

13. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Conrad garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.

 2. Indien door Conrad moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Conrad geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Conrad de betrokken zaak terugnemen. De Afnemer is gehouden zijn medewerking aan de teruggave van de betrokken zaak te verlenen.

 

14. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de tussen Conrad en de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Conrad is gevestigd, zij het dat Conrad altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Afnemer is gevestigd.

 4. Indien de Afnemer gevestigd is buiten Nederland, heeft Conrad het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de Afnemer gevestigd is.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer KVK01/2939282.