UHU Plus schnellfest tweecomponentenlijm 45700 35 g

 • Artikelnummer: 478703
 • Fabrikantnummer: 45700
 • EAN: 4026700457001

UHU plus schnellfest is een oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm (binder en harder) op basis van epoxyhars voor snelle, maximale verlijmingen. Maakt extreem sterke lijmverbindingen op nagenoeg alle vaste materialen mogelijk. De verwerkingstijd bedraa…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: UHU
 • Artikelnummer: 478703
 • Fabrikantnummer: 45700
 • EAN: 4026700457001

UHU plus schnellfest is een oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm (binder en harder) op basis van epoxyhars voor snelle, maximale verlijmingen. Maakt extreem sterke lijmverbindingen op nagenoeg alle vaste materialen mogelijk. De verwerkingstijd bedraa…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: UHU

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3ec5e8c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2057b14f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 362+364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. (P 362+364)
 • P 321: Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 332+313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@3ec5e8c1[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2057b14f[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Lijm