Printplaatlak Kontakt Chemie FLUX SK 10 50.1.490 200 ml

  • Artikelnummer: 884170
  • Fabrikantnummer: 50.1.490
  • EAN: 5412386745096

Uitstekend hulpmiddel bij het solderen ter voorkoming van oxidatie van printplaten. Is geschikt voor productie en onderhoud. Voorkomt koude plekken en plaatselijke oververhitting tijdens het solderen. Beschermt tijdelijk opgeslagen prinplaten tegen c…

  • Gratis levering vanaf €35,- (incl. btw)
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd
  • Minimaal 2 jaar garantie
  • Thuiswinkel waarborg
Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Signaalwoord (gevaarlijke stoffen) Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 222: zeer licht ontvlambaar gas , H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. , P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. , P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Inhoud 200 ml
Soortnaam Printplaatlak

Technische specificaties

Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02) , Schadelijk (GHS07)
Signaalwoord (gevaarlijke stoffen) Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 222: zeer licht ontvlambaar gas , H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting , H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie , H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken , H 336: kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken , H 412: schadelijk voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. , P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. , P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. , P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. , P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. , P 333+313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. , P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. , P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen
Veiligheidsaanwijzingen / EUH EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Inhoud 200 ml
Soortnaam Printplaatlak

Documenten & Downloads

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Printplaatreiniging